Przejdź do treści

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Zmiany w składach rad - podstawy prawne wygaśnięcia mandatów radnych

POLSKA

Lp.

Podstawa prawna wygaśnięcia mandatu/ów

Sejmik
Województwa

Rady
powiatów

Rady
gmin

Ogółem

Województwa

1
DWR

2
DBD

3
DLB

4
DZG

5
DŁD

6
DKR

7
DWW

8
DOP

9
DRZ

10
DBŁ

11
DGD

12
DKT

13
DKC

14
DOL

15
DPZ

16
DSZ

1.

Orzeczenie sądu o nieważności wyborów lub wyboru radnego; (art. 61 ust. 2 Ordynacji samorządowej)

-

18

41

59

9

-

1

1

5

8

3

-

-

2

2

8

4

1

9

6

2.

Odmowa złożenia ślubowania; (art. 190 ust. 1 pkt 1 Ordynacji samorządowej)

-

4

26

30

2

1

4

-

-

1

2

-

2

1

7

5

-

-

3

2

3.

Niezłożenie w terminie wymaganego oświadczenia; (art. 190 ust. 1 pkt 1a Ordynacji samorządowej) *)

-

1

50

51

17

3

5

1

1

-

9

-

3

2

1

2

4**)

1

1

1

4.

Zrzeczenie się mandatu; (art. 190 ust. 1 pkt 2 Ordynacji samorządowej)

107

265

1156

1 528

127

76

84

59

113

97

161

45

101

51

97

137

48

92

137

103

5.

Naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; (art. 190 ust. 1 pkt 2a Ordynacji samorządowej)

1

34

132

167

17

16

5

6

5

10

20

8

6

4

10

11

5

17

20

7

6.

Wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); (art. 190 ust. 1 pkt 2b Ordynacji samorządowej)

10

234

260

504

54

38

29

18

29

38

58

17

21

16

32

38

14

30

45

27

7.

Utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; (art. 190 ust. 1 pkt 3 Ordynacji samorządowej)

4

20

139

163

22

7

10

2

25

7

23

2

7

4

9

9

5

11

12

8

8.

Śmierć; (art. 190 ust. 1 pkt 5 Ordynacji samorządowej)

5

39

305

349

20

14

36

12

27

39

35

6

27

19

11

15

15

24

30

19

9.

Zmiany w podziale terytorialnym kraju; (art. 197 ust. 1 pkt 3 Ordynacji samorządowej)

-

1

12

13

-

-

1

-

-

3

2

-

7

-

-

-

-

-

-

-

10.

Rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego składu w wyniku zmian w podziale terytorialnym; (art. 197 ust. 5 Ordynacji samorządowej)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Rozwiązanie rady przez Sejm RP; (art. 84 ust 1 ustawy o sam. województwa, art. 83 ust. 1 ustawy o sam. powiatowym, art. 96 ust. 1 ustawy o sam. gminnym)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Odwołanie rady w drodze referendum; (art. 67 ust. 1 lub 2 ustawy o referendum lokalnym)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Rozwiązanie rady gminy w związku z ważnym referendum o odwołanie wójta, przeprowadzonym na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, w którym przeciwko odwołaniu wójta oddano więcej niż połowę ważnych głosów; (art. 67 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Niedokonanie wyboru zarządu województwa (art. 31 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa)

30

x

x

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

Razem

157

616

2 121

2 894

268

155

175

99

205

203

313

78

174

129

169

225

95

176

257

173

*) Art. 190 ust. 1 pkt 1a Ordynacji samorządowej został uznany za niezgodny z art. 31 ust. 3 oraz z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 327); zgodnie z tym wyrokiem wymieniony przepis utracił moc z dniem 19 marca 2007 r.

**) W tym również mandaty 2 radnych, które wygasły ponieważ - w związku z wyrokami sądów administracyjnych- rada gminy uchyliła uchwały w sprawie wstąpienia przez nich w skład rady w miejsce radnych, którzy nie złożyli oświadczeń majątkowych.

Załączniki

wydruk | pdf