Przejdź do treści

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Internetowego Portalu Informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej

 

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie funkcjonowania Internetowego Portalu Informacyjnego
Państwowej Komisji Wyborczej

 

Na podstawie art. 163 w związku z art. 160 § 1 pkt 9 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. W Państwowej Komisji Wyborczej funkcjonuje Internetowy Portal Informacyjny, zwany dalej Portalem Informacyjnym.

2. Funkcjonowanie Portalu Informacyjnego ma na celu udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zbieranych i wytwarzanych przez organy wyborcze, w związku z wyborami i referendami, oraz umożliwienie zainteresowanym dostępu do danych zgromadzonych, we wspomagającym pracę organów wyborczych, systemie informatycznym „Platforma Wyborcza”.

§ 2. 1. Portal Informacyjny prowadzi Krajowe Biuro Wyborcze.

2. Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem http://pkw.gov.pl – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego, komisarzy wyborczych i delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

3. Korzystanie z Portalu Informacyjnego jest bezpłatne.

4. Portal Informacyjny stosuje rozwiązania techniczne ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym.

 

Rozdział 2.
Definicje

§ 3. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) organach wyborczych – należy przez to rozumieć organy powołane na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w celu przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organy powołane w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego i referendum lokalnego w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji,

2) informacjach zbieranych i wytwarzanych przez organy wyborcze – należy przez to rozumieć treść i każdą część treści jakiejkolwiek informacji, wyjaśnienia, opinii i stanowiska lub innego dokumentu wydanego przez organ wyborczy oraz aktu prawnego, niezależnie od zastosowanego nośnika (zapisaną na papierze, zapisaną w formie elektronicznej bądź reprezentowaną w formie dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), z zastrzeżeniem treści wyłączonych z dostępu na podstawie przepisów prawa,

3) administratorze – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący Portal Informacyjny,

4) użytkowniku - należy przez to rozumieć każdy podmiot, który korzysta z Portalu Informacyjnego, a w szczególności wyborców i komitety wyborcze.

 

Rozdział 3.
Zasób informacyjny Portalu Informacyjnego

§ 4. W Portalu Informacyjnym umieszcza się:

1) akty prawne regulujące zasady przeprowadzania wyborów i referendów,

2) wyjaśnienia, opinie i komunikaty organów wyborczych,

3) wyjaśnienia o gospodarce finansowej komitetów wyborczych i partii politycznych,

4) informacje o sposobie tworzenia komitetu wyborczego i trybie zgłaszania kandydatów w wyborach oraz obowiązkach spoczywających na pełnomocnikach komitetu wyborczego,

5) informacje dla wyborców o warunkach udziału w wyborach (referendach), siedzibach obwodowych komisji wyborczych (komisji do spraw referendum), dostępności lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych,

6) informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu,

7) informacje o zarządzonych i przeprowadzonych wyborach w zakresie: wykazów komitetów wyborczych, kandydatów i list kandydatów, wyników głosowania oraz wyników wyborów,

8) informacje o sposobie postępowania w związku z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego oraz o obowiązkach inicjatorów referendum,

9) informacje o zarządzonych i przeprowadzonych referendach ogólnokrajowych i referendach lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego,

10) informacje o organach wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów i referendów, ich składach i siedzibach,

11) wyniki głosowania i wyniki wyborów oraz inne informacje dotyczące przeprowadzonych wyborów stosownie do obowiązujących przepisów prawa,

12) sprawozdania i informacje finansowe komitetów wyborczych,

13) sprawozdania i informacje finansowe partii politycznych,

14) sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów ogólnopolskich i referendów ogólnokrajowych,

15) informacje o zmianach w składach organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji,

16) wzory dokumentów.

§ 5. W Portalu Informacyjnym umieszcza się ponadto:

1) dane zawarte w prowadzonym przez Państwową Komisję Wyborczą Rejestrze Korzyści,

2) informacje o liczbie wyborców ujętych w rejestrze wyborców,

3) coroczne informacje o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego,

4) informacje o stałych organach wyborczych, ich składach i siedzibach,

5) informacje o Krajowym Biurze Wyborczym, zespołach i delegaturach.

 

Rozdział 4.
Wejście w życie
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworski1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Grzegorz Gąsior (2013-12-02 15:45:07)
Modyfikujący:
Grzegorz Gąsior (2014-04-03 10:51:33)